Historia

Historia Biblioteki Pedagogicznej w Rybniku

1948

Powiatowa Biblioteka Nauczycielska w Rybniku została założona
27 listopada 1948 roku przy Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Pierwszy wpis w inwentarzu odnotowano pod datą
01 grudnia 1948 roku.
Biblioteka liczyła 120 egzemplarzy. Nie zachowała się dokumentacja rejestrująca ilość czytelników i wypożyczeń.

1951

W 1951 roku założona została Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Lokal o powierzchni 35 m2 mieścił się przy ulicy Młyńskiej 4, obok Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Zbiory udostępniano dwa razy w tygodniu po 4 godziny.
Na koniec 1951 roku inwentarz biblioteczny liczył 608 tomów, zarejestrowano 1050 wypożyczeń.
Bibliotekarzem był Gerard Gajda, który prowadził placówkę
do 03 sierpnia 1957 roku. Następnie bibliotekę przejął Franciszek Skórski.
W międzyczasie nastąpiła przeprowadzka biblioteki na ulicę Raciborską 20.

1958

W 1958 roku bibliotece przydzielono lokal przy Rynek 6
w sąsiedztwie Klubu Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Były to dwa pomieszczenia: magazyn i wypożyczalnia zajmowała 20 m2, oraz czytelnia – 120 m2.

1959

W nowych warunkach biblioteka rozpoczęła działalność od stycznia 1959 roku udostepniając swoje zbiory cztery razy w tygodniu; w sumie 14 godzin.
Biblioteka liczyła wówczas 2728 książek i 117 roczników czasopism.
Zarejestrowano 90 czytelników i 373 wypożyczenia.
Bibliotekarz brał często udział w konferencjach kierowników szkół, w naradach nauczycieli, gdzie propagował i udostępniał książki zakładając punkty biblioteczne.

1963-1971

W 1963 roku bibliotekę przekazano Bolesławowi Żywotnemu, byłemu inspektorowi szkolnemu, który prowadził ją do 05 lutego 1965 roku, a następnie Janinie Boruckiej.
Od 01 września 1970 roku przez rok bibliotekę prowadziła Anna Błaszczok.
Księgozbiór liczył wówczas 7126 woluminów, 397 roczników czasopism. Zarejestrowano 289 czytelników i 1174 wypożyczenia

Od października 1971 roku bibliotekę prowadziła Anna Jankowska.

1976

Dzięki staraniom kierownictwa w 1976 roku otrzymano dwa dodatkowe pomieszczenia po Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wydzielono biuro, magazyn, wypożyczalnię i czytelnię na 20 miejsc. Łączna powierzchnia lokalu wynosiła 92 m2.
Nowe warunki pozwoliły na rozwinięcie szerszej działalności, nastąpił też znaczny przyrost księgozbioru.
Rozwinęła się działalność informacyjno-bibliograficzna, prowadzono lekcje biblioteczne dla szkół.
Biblioteka stała się warsztatem pracy dla studentów Studium Wychowania Przedszkolnego, które otworzono w Rybniku.

Pod koniec 1976 roku biblioteka liczyła 10829 woluminów, 537 roczników czasopism. Zarejestrowano 710 czytelników i wypożyczono 10006 pozycji.

1979

Od września 1979 roku funkcje kierownika pełniła Małgorzata Kiszka. Znacznie wówczas rozwinęła się współpraca z Wydziałem Oświaty w Rybniku, z bibliotekami szkolnymi – powstała Sekcja Bibliotekarska.
Nawiązano kontakt z Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Katowicach oraz powołano przy bibliotece Punkt Konsultacyjny NURT-u. Placówka była czynna codziennie od godziny 8.00 do 18.00, a w soboty od godziny 8.00 do 13.00.

1981

W 1981 roku księgozbiór liczył 16402 tomy, 888 roczników czasopism. Zarejestrowano 1095 czytelników i 9403 wypożyczenia.
Kierownictwo biblioteki rozpoczęło starania o nowy lokal.

1983

W 1983 roku Urząd Miejski w Rybniku przyznał budynek przy ulicy Chrobrego 27, który wymagał kapitalnego remontu.

1986

29 października 1986 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego lokalu biblioteki przy ulicy Chrobrego 27, w którym uczestniczyły ówczesne władze wojewódzkie i miejskie.
Nowy budynek liczy 375 m2 i posiada 7 pomieszczeń: dwa magazyny, czytelnię, wypożyczalnię, pracownię zbiorów audiowizualnych i biuro.
W nowym lokalu podjęto nowe formy działalności. Rozwinęła się współpraca z wizytatorami – metodykami, którzy udzielają rad nauczycielom, organizują zebrania, przeprowadzją olimiady przedmiotowe, wystawy prac dziecięcych, do których biblioteka czynnie się włącza.
Odbywały sie również zebrania Zespołu Samokształceniowego Dyrektorów Szkól, Sekcji Emerytów, Kolegium Inspektora.
Podejmowano delegacje pracowników oświaty z Frydka – Mistka.
Sukcesywnie wzrastał księgozbiór. Biblioteka gromadziła również zbiory specjalne.

1991

W 1991 roku Biblioteka Pedagogiczna liczyła 30001 pozycji, w tym 1197 roczników czasopism i 827 zbiorów specjalnych.
Zarejestrowano wówczas 1490 czytelników i wypożyczono 12470 książek.

01 września 1991 roku przeszła na emeryturę kierownik filii Małgorzata Kiszka.
Bibliotekę przejęła Hannelore Fojcik, która pełniła tę funkcję do 01 września 1996 roku.
Później kierownictwo objęła Justyna Jankowska.

2006

Z dniem 1.09.2006 na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/48/2006 r. Biblioteki Pedagogiczne w Rybniku, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim zostały wyłączone ze struktur PBW
w Katowicach, a następnie na bazie dotychczasowej filii w Rybniku powstała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka z filiami w Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim. Nowopowstałe placówki weszły w skład Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i wspólnie z nim utworzyły zespół pod nazwą Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku
z siedzibą przy ul.Parkowej 4a.
Dyrektorem Ośrodka jest dr Roman Miruk-Mirski,
Wicedyrektorem d/s bibliotek mgr Adam Kapias.

2007

Na terenie placówki przeprowadzono prace remontowe: wymieniono okna, budynek został ocieplony od zewnątrz, wykonano nową elewację, wyremontowano piwnice oraz ogrodzenie posesji. Doposażono również wnętrza biblioteki, wymieniając część umeblowania, a w połowie roku wyposażono bibliotekę w sprzęt komputerowy i zaczęto komputeryzację zbiorów. W tym samym czasie biblioteka zyskała własną stronę internetową, założoną i prowadzoną przez pracowników. W maju odbyła się konferencja naukowa Biblioteka Naszego Wieku, a jednym z jej organizatorów była Biblioteka Pedagogiczna. W trakcie konferencji pracownica biblioteki,
p. Helena Ratajczak, wygłosiła referat
Biblioteki Pedagogiczne w Polsce.
Na terenie placówki odbywały się również spotkania autorskie, wystawy, konkursy oraz szkolenia dla nauczycieli.

2008

W dalszym ciągu trwały prace nad komputeryzacją zbiorów biblioteki, odbywały się wystawy, konkursy, spotkania autorskie oraz szkolenia dla nauczycieli.
Placówka włączyła się w organizację kampanii społecznej
Cała Polska Czyta dzieciom.
Z dniem 01.09.2008 r. kierownictwo objęła p. Małgorzata Kokot.

2009

W dalszym ciągu trwały prace nad komputeryzacją zbiorów biblioteki, obejmując również zbiory czytelni. Rozpoczęto wypożyczanie książek
w systemie komputerowym oraz udostępniono czytelnikom
katalog on-line. Tak jak w latach poprzednich na terenie placówki odbywały się wystawy, konkursy, spotkania autorskie oraz szkolenia dla nauczycieli.
Placówka w dalszym ciagu aktywnie uczestniczyła w działaniach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.

2010

Komputeryzacja zbiorów objęła również zgromadzone w bibliotece czasopisma, całkowicie skomputeryzowana obsługa czytelników.
Oprócz wystaw, konkursów, spotkań oraz szkoleń, na terenie placówki realizowany był program biblioterapeutyczny autorstwa pracownicy biblioteki, skierowany do uczniów SOSW w Rybniku.
Biblioteka została wyróżniona w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom.

2011

Po raz czwarty nasza biblioteka wraz z Rybnickim Centrum Kultury zorganizowała imprezę dla dzieci w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Po raz pierwszy impreza miała miejsce na dużej sali RCK, gdzie 600 dzieci rybnickich szkół podstawowych słuchało tekstów “Misia Uszatka”
Z dniem 01.09.2011 r. kierownictwo objęła p. Barbara Pak.
Poza tym w bibliotece organizowano wystawy, warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej, zajęcia biblioterapeutyczne realizowane w ramach programu ” Umiejętności społeczne uczniów”, warsztaty dla nauczycieli.

2012

Już po raz piąty biblioteka zorganizowała wspólnie z RCK kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom, w której uczestniczyły dzieci z pięciu rybnickich szkół podstawowych. Zaproszeni goście czytali wspaniałą klasyczną literaturę dziecięcą.
Z dniem 01.09.2012 r. kierownictwo objęła Justyna Miłkowska.
Na terenie placówki odbywały się wystawy, konferencje, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania z ciekawymi osobami.

2013

Nasza biblioteka zorganizowała klika warsztatów plastycznych dla nauczycieli, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przeprowadzono również zbiórkę książek dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku. Po raz szósty zorganizowano imprezę dla dzieci w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. W placówce odbywały się też wystawy, szkolenia i spotkania dla nauczycieli.

2014

W bibliotece odbyło się kilka konferencji, warsztatów i szkoleń. 18 listopada odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy “Czytanie łączy”, która zgromadziła 80 bibliotekarzy Rybnika i okolic. W czytelni naszej biblioteki zorganizowano Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza. Przeprowadziliśmy zbiórkę książek “Pomóż stworzyć biblioteczkę szpitalną” dla dzieci przebywających w szpitalu w Rybniku. Po raz siódmy zorganizowano imprezę czytelniczą CPCD.

2015

W bibliotece odbyła się impreza muzyczna“Kolędowanie”. Zostały też przeprowadzone warsztaty/szkolenia komputerowe dla nauczycieli oraz spotkania z nauczycielami bibliotekarzami.