działalność biblioteki

 

Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu posiada bogaty, liczący 55200 woluminów księgozbiór naukowy i popularnonaukowy,
ze szczególnym uwzględnieniem nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych.
Gromadzimy literaturę z zakresu:

 • pedagogiki i nauk pokrewnych,
 • psychologii,
 • metodyki nauczania,
 • nauk społecznych,
 • wydawnictwa encyklopedyczne,
 • literaturę piękną polską i dzieła klasyki światowej,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy (historia, geografia, socjologia, sztuka, nauki matematyczno-przyrodnicze i medycyna),
 • lektury szkolne oraz programy nauczania,
 • materiały dotyczące edukacji regionalnej, edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu

Zbiory Biblioteki udostępniane są nieodpłatnie na warunkach określonych regulaminem.
Zbiory udostępniane są w czytelni i wypożyczalni.

Biblioteka Pedagogiczna prowadzi działalność w zakresie:

 • opracowuje i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie
  z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem
 • prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną
 • oferuje nauczycielom pomoc w przygotowaniu:

– scenariuszy uroczystości szkolnych
– zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego
– materiałów dotyczących reformy edukacyjnej,
nowych tendencji w oświacie

 • udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym
 • współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia
  i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami

Ponadto biblioteka oferuje:

 • Opracowanie adnotowanych wykazów nowości
 • Opracowanie zestawień bibliograficznych
 • Telefoniczną informacji o zbiorach
 • Telefoniczną prolongatę książek 032 419 00 02
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne

Warsztat informacyjny biblioteki tworzą:
Katalogi :

 • alfabetyczny – wykazujący w układzie alfabetycznym opisy katalogowe dokumentów bibliotecznych według haseł autorskich, korporatywnych lub tytułowych;
 • rzeczowy katalog rzeczowy (systematyczny) oparty o klasyfikację dziesiętną ( UKD ), ujmujący i opisujący całość zgromadzonego piśmiennictwa według treści poszczególnych dokumentów;
 • Katalog komputerowy w systemie bibliotecznym LIBRA<br< li=””>
 • Kartoteka zagadnieniowa w której gromadzi się materiały bibliograficzne pomocne w procesie dydaktycznym szkół